1. Algemene voorwaarden

Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Op elk moment kunnen deze algemene voorwaarden door Ruban Zelfbouw gewijzigd worden.

2. Aansprakelijkheid van Ruban Zelfbouw

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om uitleg te verschaffen over onze diensten betreffende zelfbouw en begeleiding, promoties en aanbiedingen. Indien deze informatie toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan Ruban Zelfbouw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ruban Zelfbouw kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. Op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging mag Ruban Zelfbouw de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website kan het materiaal geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van Ruban Zelfbouw, of van aan Ruban Zelfbouw gelinkte vennootschappen of nog van derden met wie Ruban Zelfbouw hiervoor licentie- of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren is niet toegelaten. Eveneens is het niet toegelaten om het materiaal te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, uitgeven, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de nadrukkelijke schriftelijke toelating van Ruban Zelfbouw beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften terzake niet noodzakelijk is. Krachtens de auteurswet van 30 juni 1994 is het bijvoorbeeld wel toegelaten om: fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het te verspreiden en mee te delen in familiekring. Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken. De automatische aanvaarding van huidige algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

Ruban Zelfbouw voorziet zich het recht om accounts toegang te ontzien indien er een vermoeden is van gedeelde accounts. Een klantenaccount is gebonden aan 1 fysieke persoon en fysiek adres.

4. Links

De website van Ruban Zelfbouw bevat links naar websites die niet onder toezicht van Ruban Zelfbouw staan. Deze websites en de inhoud ervan wordt niet door Ruban Zelfbouw gecontroleerd. Ruban Zelfbouw draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

5. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de afgesloten overeenkomst en de rechtsverhoudingen tussen partijen.
Ingeval van rechtsgeding zullen, naar onze keuze, enkel de rechtbanken van Dendermonde, bevoegd zijn kennis te nemen van de betwistingen.

Elke gebeurlijke afwijking van deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als voorgaande beschouwd worden.

6. Contactgegevens

Ruban Zelfbouw is schriftelijk te bereiken via:

Ruban Zelfbouw BVBA
Grote Baan 156
9250 Waasmunster

BE0891816713

Telefonisch bereikbaar via 0478 60 93 94 of via mail op [email protected]

7. Privacy Policy

Ruban Zelfbouw gaat omzichtig te werk met alle verkregen gegevens. In geen geval worden deze gegevens verkocht of doorgegeven aan derde partijen.

Deze site houdt cookies bij met geanonimiseerde data, om de vlotte werking van de site te waarborgen en optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics.